“โคกหนองนาโมเดล” โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในแดนทัณฑสถานบ้านนาวง