โครงการคัดสรรมวลชนต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ. นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)  และจังหวัดสตูล  เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ และสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยโครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล”  เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ขยายผลให้เกิดผู้นำมวลชน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยาการสู่ชุมชน  และเกิดการพัฒนาพื้นที่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต้นแบบร่วมกันต่อไป

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของมวลชน แกนนำ เครือข่าย และชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็ง  สามารถต่อยอด และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสร้างเครือข่ายตำบลที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • ผู้นำมวลชนมีความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักปฏิบัติ ในการพัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐาน  และให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มที่
 • สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมแบ่งปัน เพื่อนำไปสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตามบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน สู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค
 • เกิดต้นแบบตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในอนาคต

กระบวนการคัดสรรผู้นำมวลชน 

 • เปิดรับสมัครมวลชนผ่านระบบ Google Form : คลิกที่นี่
 • มวลชนที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาอาชีพตน อาทิ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป และอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อหน้าคณะกรรมการ รวมมวลชนทั้งสิ้น 480 คน
 • คณะกรรมการ คัดเลือกมวลชนผ่านเข้ารอบ จำนวน 80 คน เพื่อเข้ารับการอบรมองค์ความรู้โดยปราชญ์ชุมชน และวิทยากร พร้อมกับลงพื้นที่ ศึกษาองค์ประกอบของตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต้นแบบ  4 ตำบล ในจชต. และสตูล (คัดเลือกพื้นที่จากมวลชน 80 คน)  โดยทั้ง 4 ตำบลนั้น จะได้รับการพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบ เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน
 • เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2564
 • สนใจเข้าร่วมกิจกรรม​ คลิกที่นี่ (จากนั้นกดสร้างบัญชี​ แล้วกรอกข้อมูลได้เลย)​
 • สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 080 324 4693 และ 081 789 1028